top of page

Lisensvilkår Webson CRM

Innledning

Denne avtalen inngås mellom Proweb AS (org nr 874350672 MVA) og den bedriften/juridiske enhet som er registrert som lisenstager av applikasjonen.

I denne avtalen betyr kunde den bedrift eller juridiske enhet som benytter applikasjoner levert av Proweb AS. Med applikasjonen menes i denne avtalen deler av eller hele applikasjonen som finnes på serverne til Proweb AS under navnet Webson. Med lisens menes det i denne avtalen en bruksrett til applikasjonen over Internett via et webgrensesnitt og ikke retten til å ha en kopi av programmet på egen server/maskin. Med Proweb AS menes den juridiske enhet som eier kildekoden, design og tilhørende komponenter til programmet som benyttes av kunden.

Lisens for bruk av applikasjonen

Kunde gis en ikke eksklusiv rett og ikke overførbar lisens til bruk av applikasjonen. Hvilke moduler og hvor mange samtidige brukere som lisensen omfatter skal være spesifisert på faktura/avtale. Lisensprisen og den løpende leie blir også spesifisert på fakturaen. Lisenser for bruk av applikasjonen blir fakturert for kvartalsvis eller månedlig etter avtale med kunden. For andre tjenester bestillingen måtte omfatte gjelder de betingelser som fremgår av den til enhver tid gjeldende prisliste, evt. vedlegg/tillegg i avtale.

Lisenser gjelder for det antall brukere som opprettes i applikasjonen. Kunden kan fortløpende legge til nye brukere og tjenester. Kostnader i forbindelse med nye brukerlisenser og ekstratjenester faktureres fortløpende.

Avtalens omfang

Proweb forplikter seg til følgende:

  • Drift av applikasjonen inklusive det å sørge for tilstrekkelig kapasitet på eget nettverk, egne maskiner og basis programvare

  • Sikkerhetskopiering av kundens data

  • Gjennomføre automatisk viruskontroll av kundens data (herunder e-post som leses ved bruk av applikasjonen)

  • Svare på henvendelser om brukerstøtte

  • Svare på henvendelser fra kunden om feil eller spørsmål om programvaren

  • Korrigere feil

  • Tilby brukerkurs

  • Løpende utvikling og vedlikehold av applikasjonen

Varighet

Bindingstid ved opprettelse av brukerlisens er 12 måneder. Dersom lisenser eller brukere slettes innen utløpet av 12 måneder vil kunden bli ilagt et avbruddsgebyr tilsvarende lisenskostnaden(e) fra sletting/avbrudd og frem til og med 12. lisensmåned. Brukerlisens kan avsluttes eller sies opp fortløpende når denne har vært aktiv i 12 måneder med 3 måneders varsel før ny fakturaperiode påløper.(fakturaperiode kan være måned, kvartal, år).

Opphør av løsning skal leveres skriftlig via e-post eller brev til Proweb AS. Oppsigelse påvirker ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke påløper.

Tilleggstjenester

Kunde er inneforstått med løsningen inneholder tilleggstjenester som bedriften kan velge å gjøre tilgjengelig for brukerne. Tilleggstjenester er blant annet SMS-tjenester (p.t. kr 0,75 pr. melding), kredittsjekk (kr 19 pr oppslag), ekstra lagringsplass med mer. Kunden blir fakturert hvert kvartal, eller når meldinger og andre tilleggstjenester for tilsvarende NOK 500,- er benyttet. For oppdatert prisliste for tilleggstjenester henvises til gjeldende prisliste.

Betaling

Fakturering vil skje forskuddsvis for den avtalte perioden. Betaling skal skje i henhold til faktura pr 14 dager. Dersom faktura ikke er betalt ved forfall vil Proweb AS utstede en purring med 14 dagers forfall. Dersom det ikke er betalt ved forfall av purringen forbeholder Proweb AS seg retten til å stenge brukernes tilgang til løsningen. Åpning av stengt løsning har et gebyr på kr 1.500,-.

Priser

Proweb AS forbeholder seg retten til å justere prisene på sine tjenester uten varsel som følge av endringer og pålegg som følge av endrede lover, avgifter eller andre priselementer som ligger utenfor Proweb AS kontroll. Prisendringer og justeringer for øvrig vil skje med 3 måneders varsel.

Overdragelse av lisens

Overdragelse av lisens er mulig ved en skriftlig godkjennelse fra Proweb AS og at den nye kunden betaler en sum som gjenspeiler de kostnadene Proweb AS har ved de endrede kundeforholdene. Overdragelsen er ikke gyldig før summen for overdragelse er fullt innbetalt til Proweb AS.

Ikrafttredelse

Denne lisensavtalen trer i kraft når kunden har foretatt bestilling av Webson gjennom forhandler eller av Proweb. Tjenesten leveres i henhold til Proweb AS sine forpliktelser, under forutsetning av at lisensen og den løpende leie blir betalt som avtalt.

Ansvarsbegrensning

Proweb AS er ikke ansvarlig for eventuelle tap kunde eller tredjepart måtte påføres direkte eller indirekte ved bruk av applikasjonen. Dette gjelder også ved systemfeil i applikasjonen, feil i brukerdokumentasjonen eller ved feilaktig bruk av systemet. Kunden er selv økonomisk ansvarlig for eventuelt merarbeid som måtte oppstå ved alle typer systemfeil.

Drift

Applikasjonen driftes av Proweb AS. Proweb AS står fritt til å overføre driftstjenestene til eksterne samarbeidspartnere (ISP) uten at dette går ut over avtaleforholdet. Løsningene har de siste to driftsår en historisk oppetid på 99.99 %. Avtale om garantert SLA (service level agreement) er ikke omfattet av avtalen og må eventuelt avtales spesielt med Proweb AS.

Spesialtilpasninger av applikasjonen

Ønsker kunde ulike spesialtilpasninger av applikasjonen kan dette gjøres av eier. Eier vil eventuelt gi et individuelt pristilbud for en slik jobb. Alle spesialtilpasninger kan også bli tilgjengelig for andre kunder av applikasjonen uten at det medfører vederlag til kunde som har betalt den aktuelle spesialtilpasningen.

Mislighold

Dersom kunde misligholder avtalen på noen av punktene kan Proweb AS heve avtalen med umiddelbar virkning. Uteblivelse av betaling til Proweb AS regnes i alle tilfeller som mislighold og vil føre til at tilgangen til tjenesten vil bli sperret og eventuell heving av avtalen.

Rettigheter for data

Data som blir lagt inn av kunde regnes som kundes eiendom og kunde har full råderett over dataene. Ved eventuelt opphør av denne avtale eller etter forespørsel har kunde rett til å få sine data utlevert på et egnet medium for en kostnad som står i forhold til det arbeidet det er å foreta utleveringen. Proweb AS har allikevel rett til å slette data som Proweb AS anser som skadelig for systemet eller data som er ulovlig etter norsk lov.

Kildekoden, design og annet som hører til under applikasjonen har kun eier råderett over. Det vil si at kunden ikke kan endre, kopiere, videreselge eller på noen måte disponere over applikasjonen uten en skriftlig avtale om dette med Proweb AS.

Størrelse på dataområdet

Størrelse på dataområde/diskplass som er satt opp for kundes Webson løsning er 5 GB pr. brukerlisens. Dersom summen av brukerlisensenes diskplass overskrider 5 GB pr. lisens, vil overskytende forbrukt diskplass bli fakturert iht. gjeldende prisliste.

Statistikk

Proweb benytter informasjon om datatrafikken for å videreutvikle og forbedre sine tjenester. Ved å godta disse lisensvilkårene samtykker kunden samtidig i at Proweb registrerer statistikk & rapporter på størrelsen av datamengden som overføres til og fra bruker, hvilken IP-adresse bruker benytter og hva som utføres i løsning av bruker ved bruk av Proweb sine tjenester. Statistikken gjelder kun bruk av Webson og andre  tjenester levert av Proweb AS og blir ikke frigitt eller formidlet til andre.

Brukerstøtte

Ved behov for brukerstøtte i applikasjonen webofficeone CRM, Webson Basic og andre Proweb tjenester kan kunden søke informasjon på www.webson.no eller kunden kan henvende seg til Proweb AS på telefon 33 48 32 32 eller på e-post support@proweb.no. Brukerstøtte er inkludert i lisensprisen for alle brukere med supportavtale. Telefonsupport er betjent i tidsrommet kl 0800 til 1600 norsk tid.

Spørsmål vedrørende kurs, konsulenttjenester og rådgivning i bruk av Webson CRM rettes også til Proweb AS.

Spørsmål om faktura

Spørsmål vedrørende faktura eller fakturering av tjenesten webofficeone rettes til Proweb AS på telefon 33 48 32 32 eller på e-post faktura@proweb.no. Gjelder også kunder som faktureres gjennom Telenor mobil faktura.

Bruksområder

Løsningen er utviklet for bruk på alle typer enheter, og støtter alle nettlesere. 

Backup

Proweb AS tar daglig backup av kundens data. Backup blir lagret på ekstern lokasjon.

Taushetsplikt

Proweb AS og alle personer i Proweb AS er underlagt streng taushetsplikt i forhold til informasjon om kunden eller kundens data. Dette berører spesielt Proweb AS driftspersonell og kundekonsulenter ved Proweb AS brukerstøtte som tidvis kan måtte få innsyn i kundens applikasjon for problemløsning.

Force majeure

Dersom det inntreffer en ekstraordinær situasjon (naturkatastrofe, krig, etc.) som etter alminnelige regler må regnes som force majeure, anses Avtalen ikke misligholdt så lenge force majeure-situasjonen vedvarer, eller for tap som følge av force majeure situasjon.

Tvister

Eventuelle tvister med utgangspunkt i avtalen skal først søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten avgjøres i Forliksrådet i Stokke kommune eller Tønsberg tingsrett.

bottom of page