Vilkår for bruk

Personvernerklæring

Personvern er viktig for oss og vi er veldig bevisst ansvaret vi har i forhold til å sikre og behandle opplysninger med varsomhet. Samtidig må dette behovet av og til balanseres mot brukermassens ønske om enkle og brukervennlige systemer og lovpålagte krav. Dette dokumentet beskriver hvordan vi forholder oss til personvern og ivaretar disse hensynene. Ved å bruke våre tjenester samtykker du i lagring av personopplysninger for de formål som er angitt Personvernerklæringen.

Proweb er også databehandler for opplysninger registrert i programmene vi leverer - dette reguleres gjennom egen avtale.

Brukerdata

Vi lagrer opplysninger når du registrerer deg som bruker av tjenesten. Dette er opplysninger som navn, epost, telefonnummer og IP-adresse. Egen funksjon for å slette gjennom å logge inn på Webson.no. Siden dette kan være data med fakturainformasjon er det store konsekvenser ved utilsiktet sletting. Derfor tar vi vare på data for deg i inntil 12 mnd etter logisk sletting.
  • Henvendelser
    Når du henvender deg til oss med spørsmål lagrer vi opplysninger om dette. Her lagrer vi spørsmålet i seg selv, samt hvem som har stilt spørsmålet i form av epost og navn. Historikk er viktig ved henvendelser til kundestøtte. Opplysninger her slettes ikke automatisk.
  • Kurs
    Ved påmelding til kurs lagrer vi navn, telefon og epost. Opplysninger slettes ikke automatisk for å unngå å tilby irrelevante kurs.
  • Nyhetsbrev
    Ved påmelding på nyhetsbrev lagrer vi navn og epost. Alle nyhetsbrev inneholder egen link for avmelding / sletting.

Hvorfor samler vi inn opplysninger?

Vi samler inn opplysninger med følgende formål:              

Funksjonalitet Opplysninger brukes slik at vi kan tilby deg funksjonalitet i programvaren vi leverer deg. Et eksempel er opplysninger som brukes når du for eksempel lukker nettleseren og åpner den igjen og fortsatt er innlogget. Det er også informasjonskapsler som gjør at du kan velge å bruke "Husk meg" når du logger inn i Webson.  

Forbedringer I noe grad benytter vi opplysninger som gjør at vi kan analysere bruksmønster. Dette gjør vi for å være i stand til å forbedre produktet og se hvilke funksjoner som blir brukt og hvordan. Analysene på dette foregår på aggregert nivå, dvs. vi ser mønstre bygget på mange observasjoner.

Markedsføring
Opplysninger lagres for å se effekt på markedsføringstiltakene vi gjør. For eksempel kan vi analysere hvilke annonser som har et budskap som er relevant. Vi bruker her tjenester fra blant andre Google og Facebook. Dette gjør også at vi kan slutte å vise annonser til deg når du er blitt kunde av Webson.

Kontakte deg
Lagrede opplysninger brukes for å kunne kontakte deg på relevante kanaler. Eksempler på dette er nyhetsbrev, å sende deg varsler ved frister og å sende ut faktura for bruk av tjenesten. Vi bruker vanligvis epost som kanal, men det hender også vi bruker sms eller ringer for eksempel om du ser ut til å ha glemt en regnskapsfrist.          

Deling av opplysninger
Vi deler ikke informasjon om deg med andre, bortsett fra i tilfeller der du selv eller organisasjonen du jobber for har bedt om det. I de tilfeller der Proweb AS deler dine opplysninger med tredjepart er det opprettet en egen databehandleravtale. Vi selger eller gir ikke opplysninger til øvrige tredjeparter.

LISENSVILKÅR WEBSON

Innledning
Denne avtalen inngås mellom Proweb AS (org nr 874350672 MVA) og den bedriften/juridiske enhet som er registrert som lisenstager av applikasjonen. I denne avtalen betyr kunde den bedrift eller juridiske enhet som benytter applikasjoner levert av Proweb AS.
Med applikasjonen menes i denne avtalen deler av eller hele applikasjonen som finnes på serverne til Proweb AS under navnet Proweb® eller Webson. Med lisens menes det i denne avtalen en bruksrett til applikasjonen over Internett via et webgrensesnitt og ikke retten til å ha en kopi av programmet på egen server/maskin. Med Proweb AS menes den juridiske enhet som eier kildekoden, design og tilhørende komponenter til programmet som benyttes av kunden.

Lisens for bruk av applikasjonen
Kunde gis en ikke eksklusiv rett og ikke overførbar lisens til bruk av applikasjonen. Hvilke moduler og hvor mange samtidige brukere som lisensen omfatter skal være spesifisert på faktura/avtale. Lisensprisen og den løpende leie blir også spesifisert på fakturaen. Lisenser for bruk av applikasjonen blir fakturert for kvartalsvis eller månedlig etter avtale med kunden. For andre tjenester bestillingen måtte omfatte gjelder de betingelser som fremgår av den til enhver tid gjeldende prisliste, evt. vedlegg/tillegg i avtale.Lisenser gjelder for det antall brukere som opprettes i applikasjonen. Kunden kan fortløpende legge til nye brukere og tjenester. Kostnader i forbindelse med nye brukerlisenser og ekstratjenester faktureres fortløpende.

Avtalens omfang.
Proweb forplikter seg til følgende:

- Drift av applikasjonen inklusive det å sørge for tilstrekkelig kapasitet på eget nettverk, egne maskiner og basis programvare
- Sikkerhetskopiering av kundens dataGjennomføre automatisk viruskontroll av kundens data (herunder e-post som leses ved bruk av applikasjonen)
- Svare på henvendelser om brukerstøtte
- Svare på henvendelser fra kunden om feil eller spørsmål om programvarenKorrigere feil
- Tilby brukerkurs
- Løpende utvikling og vedlikehold av applikasjonen

Varighet
Bindingstid ved opprettelse av brukerlisens er 12 måneder. Dersom lisenser eller brukere slettes innen utløpet av 12 måneder vil kunden bli ilagt et avbruddsgebyr tilsvarende lisenskostnaden(e) fra sletting/avbrudd og frem til og med 12. lisensmåned. Brukerlisens kan avsluttes eller sies opp fortløpende når denne har vært aktiv i 12 måneder med 3 måneders varsel før ny fakturaperiode påløper.(fakturaperiode kan være måned, kvartal, år) Opphør av løsning skal leveres skriftlig via e-post eller brev til Proweb AS. Oppsigelse påvirker ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke påløper.

Tilleggstjenester
Kunde er inneforstått med løsningen inneholder tilleggstjenester som bedriften kan velge å gjøre tilgjengelig for brukerne. Tilleggstjenester er blant annet SMS-tjenester (p.t. kr 0,69 pr. melding), kredittsjekk (kr 19 pr oppslag), ekstra lagringsplass med mer. Kunden blir fakturert hvert kvartal, eller når meldinger og andre tilleggstjenester for tilsvarende NOK 500,- er benyttet. For oppdatert prisliste for tilleggstjenester henvises til gjeldende prisliste.

Betaling
Bedrifter som gjør avtale om kjøp av applikasjonen direkte gjennom Telenor forhandler kan få lisensene fakturert på mobilfaktura fra Telenor. Løsningen og tilleggstjenester vil ellers bli fakturert direkte av Proweb AS. Kunder som får tjenesten gjennom Telenor faktura følger den fakturafrekvens og forfallsfrister som gjelder for mobilfaktura hos Telenor. Fakturering vil skje forskuddsvis for den avtalte perioden. Betaling skal skje i henhold til faktura pr 14 dager. Dersom faktura ikke er betalt ved forfall vil Proweb AS utstede en purring med 10 dagers forfall. Dersom det ikke er betalt ved forfall av purringen forbeholder Proweb AS seg retten til å stenge brukernes tilgang til løsningen. Åpning av stengt løsning har et gebyr på kr 1.500,-.

Priser
Proweb AS forbeholder seg retten til å justere prisene på sine tjenester uten varsel som følge av endringer og pålegg som følge av endrede lover, avgifter eller andre priselementer som ligger utenfor Proweb AS kontroll. Prisendringer og justeringer for øvrig vil skje med 3 måneders varsel.

Overdragelse av lisens
Overdragelse av lisens er mulig ved en skriftlig godkjennelse fra Proweb AS og at den nye kunden betaler en sum som gjenspeiler de kostnadene Proweb AS har ved de endrede kundeforholdene. Overdragelsen er ikke gyldig før summen for overdragelse er fullt innbetalt til Proweb AS.

Ikrafttredelse
Denne lisensavtalen trer i kraft når kunden har foretatt bestilling av webofficeone gjennom forhandler eller av Proweb. Tjenesten leveres i henhold til Proweb AS sine forpliktelser, under forutsetning av at lisensen og den løpende leie blir betalt som avtalt.

Ansvarsbegrensning
Proweb AS er ikke ansvarlig for eventuelle tap kunde eller tredjepart måtte påføres direkte eller indirekte ved bruk av applikasjonen. Dette gjelder også ved systemfeil i applikasjonen, feil i brukerdokumentasjonen eller ved feilaktig bruk av systemet. Kunden er selv økonomisk ansvarlig for eventuelt merarbeid som måtte oppstå ved alle typer systemfeil.

Drift
Applikasjonen driftes av Proweb AS. Proweb AS står fritt til å overføre driftstjenestene til eksterne samarbeidspartnere (ISP) uten at dette går ut over avtaleforholdet. Løsningene har de siste to driftsår en historisk oppetid på 99.99 %. Avtale om garantert SLA (service level agreement) er ikke omfattet av avtalen og må eventuelt avtales spesielt med Proweb AS.

Spesialtilpasninger av applikasjonen
Ønsker kunde ulike spesialtilpasninger av applikasjonen kan dette gjøres av eier. Eier vil eventuelt gi et individuelt pristilbud for en slik jobb. Alle spesialtilpasninger kan også bli tilgjengelig for andre kunder av applikasjonen uten at det medfører vederlag til kunde som har betalt den aktuelle spesialtilpasningen.

Mislighold
Dersom kunde misligholder avtalen på noen av punktene kan Proweb AS heve avtalen med umiddelbar virkning. Uteblivelse av betaling til Proweb AS regnes i alle tilfeller som mislighold og vil føre til at tilgangen til tjenesten vil bli sperret og eventuell heving av avtalen.

Rettigheter for data
Data som blir lagt inn av kunde regnes som kundes eiendom og kunde har full råderett over dataene. Ved eventuelt opphør av denne avtale eller etter forespørsel har kunde rett til å få sine data utlevert på DVD eller annet egnet medium for en kostnad som står i forhold til det arbeidet det er å foreta utleveringen. Proweb AS har allikevel rett til å slette data som Proweb AS anser som skadelig for systemet eller data som er ulovlig etter norsk lov. Kildekoden, design og annet som hører til under applikasjonen har kun eier råderett over. Det vil si at kunden ikke kan endre, kopiere, videreselge eller på noen måte disponere over applikasjonen uten en skriftlig avtale om dette med Proweb AS.

Størrelse på dataområdet
Størrelse på dataområde/diskplass som er satt opp for kundes webofficeone løsning er 1 GB pr. brukerlisens. Dersom summen av brukerlisensenes diskplass overskrider 1 GB pr. lisens, vil overskytende forbrukt diskplass bli fakturert iht. gjeldende prisliste.

Statistikk
Proweb benytter informasjon om datatrafikken for å videreutvikle og forbedre sine tjenester. Ved å godta disse lisensvilkårene samtykker kunden samtidig i at Proweb registrerer statistikk & rapporter på størrelsen av datamengden som overføres til og fra bruker, hvilken IP-adresse bruker benytter og hva som utføres i løsning av bruker ved bruk av Proweb sine tjenester. Statistikken gjelder kun bruk av webofficeone og andre  tjenester levert av Proweb AS og blir ikke frigitt eller formidlet til andre.

Brukerstøtte
Ved behov for brukerstøtte i applikasjonen Webson CRM, Webson Basic og andre Webson tjenester kan kunden søke informasjon på www.Webson.no eller kunden kan henvende seg til Proweb AS på telefon 33 48 32 32 eller på e-post support@webson.no. Brukerstøtte er inkludert i lisensprisen for alle brukere med supportavtale. Telefonsupport er betjent i tidsrommet kl 0800 til 1600 norsk tid.Spørsmål vedrørende kurs, konsulenttjenester og rådgivning i bruk av webofficeone CRM rettes også til Proweb AS.Spørsmål om fakturaSpørsmål vedrørende faktura eller fakturering av tjenesten webofficeone rettes til Proweb AS på telefon 33 48 32 32 eller på e-post faktura@webson.no. Gjelder også kunder som faktureres gjennom Telenor mobil faktura.PC teknologierLøsningen er utviklet for bruk på PC med nettleserne Microsoft Internet Explorer og Firefox' til enhver tids siste/nest siste versjon. For Mac må Firefox og siste/nest siste versjon av OS benyttes.

Backup
Proweb AS tar daglig backup av kundens data. Backup blir lagret på ekstern lokasjon.

Taushetsplikt
Proweb AS og alle personer i Proweb AS er underlagt streng taushetsplikt i forhold til informasjon om kunden eller kundens data. Dette berører spesielt Proweb AS driftspersonell og kundekonsulenter ved Proweb AS brukerstøtte som tidvis kan måtte få innsyn i kundens applikasjon for problemløsning.

Force majeure
Dersom det inntreffer en ekstraordinær situasjon (naturkatastrofe, krig, etc.) som etter alminnelige regler må regnes som force majeure, anses Avtalen ikke misligholdt så lenge force majeure-situasjonen vedvarer, eller for tap som følge av force majeure situasjon.

Tvister
Eventuelle tvister med utgangspunkt i avtalen skal først søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten avgjøres i Forliksrådet i Stokke kommune eller Tønsberg tingsrett.
Start gratis med Webson Basic

En Platform, Full Fontroll

Takk skal du ha! Innsendingen din er mottatt!
Beklager! Noe gikk galt mens du sendte inn skjemaet.